Szolgáltatások

Nyomtatás

A „Gólyafészek Otthon”-ban és a hozzátartozó integráltan működő lakóotthonban 170+13 fő mentálisan és halmozottan sérült csecsemőt, gyermeket és fiatal felnőttet látunk el ápoló-gondozó otthonos formában. Az intézmény területén működik egy 8 fős tréning lakás, ahol a fiatalok a lakóotthonos életformára készülnek fel.
Az ellátottak nagy része súlyos halmozottan fogyatékos, akik az élet minden területén teljes kiszolgálást és folyamatos felügyeletet igényelnek.

 

Célunk: színvonalas gondozás, szakszerű ápolás.

Feladatunknak tartjuk:

- az önállóságra nevelést, a segítő gondozási modell alkalmazásával;

- az ellátottak testi – lelki szükségleteinek maximális kielégítését;

- családias légkör kialakítását;

- színes programok szervezésével hozzájárulni a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Gondozás: Az ápolási-gondozási tevékenységeket 2 részlegvezető irányítása mellett 72 fő szociális gondozó és ápoló végzi, 5 gondozási területen.
A szakképzettségi arány 98 %-os. A dolgozók munkájukat folyamatosan, 12 órás munkarendben, magas szintű szakmai hivatástudattal végzik, a napi, heti, havi rend alapján a ellátottak egyéni fejlesztési tervének figyelembe vételével.

 

Egészségügyi és gyógyszer csoport: Az egészségügyi csoport 6 fő, a gyógyszer csoport 2 fővel működik. Az egészségügyi ellátás, illetve ápoló-gondozó tevékenység az ellátottak egyéni állapotából fakadó preventív feladatokat, a meglevő betegségek gyógyító kezelését, illetve a további egészségromlás lehetőség szerinti megállítását jelenti.

Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik:

- rendszeres orvosi ellátásról, (belgyógyász, gyermek gyógyász)
- szakorvosi, szűrővizsgálatokhoz való hozzájutásáról,
- sürgősségi ellátás és kórházi kezeléshez való hozzájutásról,
- alap ápolási teendők ellátásáról,
- rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról (alap-gyógyszerkészlet),
- személyi higiéné biztosításáról,
- étkezéséről, folyadékpótlásáról, hely-, és helyzetváltoztatásáról,
- kontinenciában való segítségnyújtásról,
- gyógyászati segédeszközök biztosításáról,
- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról.


Gyógyszerekkel történő ellátás


A gyógyszeres csoport tagjai ellátják a gyógyszer, tápszer, kötszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, szállításával kapcsolatos tevékenységet, gyógyszerelnek, számítógépes nyilvántartást vezetnek.
Az intézményben minden ellátott alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra.

Az intézményi eseti és rendszeres gyógyszerkészlet – alap-gyógyszerkészlet – térítésmentesen áll az ellátottak rendelkezésére.

Az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet valamint testközeli segédeszköz (ide értve az egyszer használatos inkontinencia betétet, a krónikus sebellátáshoz szükséges kötszereket) költségét jövedelemtől függően az ellátást igénybe vevő viseli. A test távoli segédeszköz költségét az intézmény viseli

 

 

Mentálhigiénés ellátás biztosítása

Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja:

- a személyre szabott bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
- a gondozási, illetve fejlesztési tervek megvalósítását,
- a lelki gondozás, hitélet gyakorlásának feltételeit és
- segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.