Támogatás

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-val!

 

Adószám: 18829345-1-16

 

Köszönettel vesszük felajánlásaikat a

következő számlaszámon:

 

Tóth Miklósné Alapítvány

11745073-20009403

Alapító okirat


Tóth Miklósné 5000 Szolnok, Aranyi Sándor u. 9. fsz. 1. szám alatti lakos a Polgári Törvénykönyvről szóló 1969.IV. törvény 74/A. §. alapján határozatlan időre a Karcagi Egészségügyi Gyermekotthonban élő gondozottak segítésére nyílt alapítvány létrehozását határozta el a következő feltételek szerint:

 

 

1. Az alapítvány neve: Tóth Miklósné alapítvány a sérült gyermekek javára

 

2. Az alapítvány székhelye: 5300. Karcag, Zöldfa u. 48.

 

3. Az alapítvány célja:

Szociális, oktatási, kulturális és sporttevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem.

Az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése, szolgáltatás bővítése.

-játék- és sporteszközök, audiovizuális készülékek, kerti felszerelések, a gondozottak biztonságát szolgáló, valamint ellátásukat könnyítő eszközök beszerzése

-a gondozottak nyaraltatása, kirándulások elősegítése, kultúrált és változatos szórakoztatásukat segítő programok biztosítása

-egyéb a gondozottak neméhez, életkorához igazodó szolgáltatások igénybevételének segítése (pl. fodrász, pedikűr, stb.)

-az intézet érdekében tevékenykedők és alkalmazottak képzésének támogatása ösztöndíjjal és más módon

-tandíjhoz való hozzájárulás

-konferenciákon való részvétel támogatása

-szakmai kapcsolatok anyagi támogatása

-az adományozó amennyiben célt határoz meg az adományozott összeg tekintetében, arra a célra

-és minden más, ami az alapítvány célját segíti.

 

4. Az alapítvány induló vagyona:

Az alapító a működés beindítására és kezdeti időszakban történő fenntartására 100.000 Ft-ot, azaz Egyszázezer forintot biztosít támogatásként, mely összeget bankszámlán helyez el.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pénzbeni, vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.

A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. Az alapítvány céljai elérése érdekében -ha a működése megvalósításához szükséges -a kuratórium döntése alapján vállalkozási tevékenységet is folytathat, melynek nyereségét nem osztja fel, kizárólag az alapítvány céljai megvalósítására fordíthatja.

 

5. Az alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés. Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

Az alapítvány céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely/aki a célok elérésében munkálkodik.

 

6. Az alapítvány szervezete: a kuratórium.

Az alapítványi vagyon kezelője a legfőbb döntést hozó szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítványi összeget teljesen, kamataival együtt használhatja fel.

 

A kuratórium 5 tagból áll:

 

Elnök: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Gyermekotthon igazgatója: Dr. Vincze Mária 5300. Karcag, Kertész József u. 6.

 

Tagok: -Domján Lászlóné 5310. Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 9. fsz. B/2.

-Birizlóné Hamar Erzsébet 5300. Karcag, Varró u. 14.

-Orvos Nagy Lászlóné 5300. Karcag, Rózsa u. 33.

-Tóthné Hodos Erzsébet 5420. Túrkeve, Liszt F. u. 2.

A kuratórium elnöke és tagjai költségtérítésben részesülnek, egyébként feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek. A kuratóriumi tagok megbízása határozatlan időre szól.

 

A kuratórium működése:

Biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket és biztosítja azokat.

 

Ezen túlmenően:

-dönt az alapítványhoz való csatlakozás, továbbá a hozzájárulások elfogadásáról,

-felhatalmazást ad megállapodások megkötésére,

-meghatározza a gazdálkodás irányát, ösztöndíjak, tandíjak odaítélésének rendjét,

-gondoskodik az alapítvány gazdálkodásának törvényes feltételeinek megteremtéséről,

-Jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját, valamint az éves közhasznúsági jelentést.

 

Az alapítvány vagyonának felhasználása az alábbi módon történhet: -eszközök vásárlása

-szolgáltatási díj fizetése az alapító okiratban meghatározott feladatokra -ösztöndíj, támogatás nyújtása

-alapítványi díj létesítése és odaítélése a gondozásban olyan értékes munkák elismerésére, amelyek az alapítványi cél elérése érdekében elméleti, vagy gyakorlati eredményt hoznak

-alapítványi juttatás bármely olyan tevékenység finanszírozására, amely jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér

-épületen belül felújítási munkák elvégzésére, mely a gondozottak biztonságát szolgálja

-konferenciákon való részvétel költségeinek támogatása, szakmai továbbképzések, kapcsolatok fenntartásához szükséges anyagi támogatások

-alapítványi díj létrehozása, melyet évente egy alkalommal Semmelweis Ignác születésének évfordulójára ad ki a gyermekek ellátásában kiemelkedő munkát végzőknek

 

A kuratórium feladata gondoskodni a pályázati kiírásokró1, azok nyilvánosságra hozataláról és a beérkezett pályázatok elbírálásáról.

A kuratórium működése során figyel arra, hogy meghatározott célra adott összeget csak az adományozó által meghatározott, az alapító okiratban is szereplő célokra lehet felhasználni.

A kuratórium üléseit Karcagon, az Egészségügyi Gyermekotthonban tartja. Évente legalább egy alkalommal ülésezik. A kuratóriumot az elnök hívja össze, írásos meghívóval, amely tartalmazza az ülés napirendjét és időpontját. A kuratórium ülése nem nyilvános. A kuratóriumi ülésen a tagok, illetve a meghívottak vehetnek részt.

 

A kuratórium döntéséről nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell:

-A döntés tartalmát

-A döntés időpontját

-A döntés hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát személyre szólóan

 

A kuratórium döntéséről az érintetteket írásban értesíteni (tájékoztatni) kell.

 

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az a szervezet, vagy személy tekinthet be, akinek jogát, illetve jogos érdekét érinti és aki ezt a tényt igazolja. Az a személy, vagy szervezet is betekinthet az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba, akinek azt jogszabály előírja. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és arról saját költségére másolatot készíthet.

 

Határozatképességhez legalább a tagok kétharmadának jelenléte szükséges. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. A kuratórium üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A kuratórium személyi kérdésekben titkos szavazást írhat elő. Az alapítvány gazdálkodásával kapcsolatos operatív feladatokat, valamint adminisztrációs teendőket Saliga Józsefné látja el.

 

7. Az alapítvány képviselete:

Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, aki az alapítvány nevében aláírási jogosultsággal rendelkezik.

A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénz felvételéhez az elnök, valamint további egy kuratóriumi tag aláírása szükséges.

 

8. Az alapítvány időtartama:

Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

 

9. A kuratórium határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a PTK. 685. §. b. pontjának értelmében élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozója).

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve az alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az alapítvány esetleges megszűnése esetén annak vagyona a Karcag, Zöldfa u. 48. sz. alatt működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Gyermekotthonra száll azza1 a feltétellel, hogy azt kizárólag az alapítványi célok megvalósítására használhatja.

 

Záró rendelkezések:

Az alapítvány érvényességéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK. illetve az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezései irányadóak.

 

Karcag, 1998. május 08.

Dokumentumok - Alapítvány